All for Joomla All for Webmasters

 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


    โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ตั้งอยู่บนที่ดินบริจาคของนายนุช นางขัม ธีรนุชพงศ์ จำนวน 25 ไร่ 32 ตารางวาและที่ดินของนายกาจ นางเตี้ย เพชร์ริด จำนวน 10 ไร่  ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ 6 ตำบล สุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

     วันที่ 19 มีนาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน บ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีเปิดเรียนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ชื่อเดิมคือโรงเรียนคีรีวนราษฎร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 มีนายปัญญา วิทยารัตน์ อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2530 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม